Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ONS HUISWERKCOACHING

DEFINITIES :

 1. BOhwc: Bij Ons huiswerkcoaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr.: 71594582
 2. De Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie BOhwceen overeenkomst sluit, in de regel: de ouders/verzorgers van de Leerling.
 3. De Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van BOhwc wordt ingeschreven.
 4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen BOhwc en de Contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door betaling van de eerste factuur.
 6. De Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.praktijkbijons.nl vermelde prijzen voor de diverse door BOhwc aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten (zijnde maximaal één maandtermijn) in rekening gebracht worden.
 7. De duur van de Overeenkomst: De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd voor de eerste van de maand met ingang van de eerste van de daaropvolgende maand.

ALGEMEEN :

 1. De Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door BOhwc zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van BOhwc .
 3. Middels dit contract geeft de Contractant toestemming voor het delen van onderwijsgegevens met de mentor of vakdocent op de school van de Leerling.
 4. De Contractant en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 5. Door de Leerling in vertrouwen aan BOhwc of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of de Contractant, tenzij BOhwc dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van BOhwc.
 6. Alle door BOhwc geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, huiswerkplanner, etc. blijven intellectueel eigendom van BOhwc. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van BOhwc  vermeld wordt, BOhwc uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 7. BOhwc is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een BOhwc vestiging.
 8. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is BOhwc volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is  BOhwc hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 9. BOhwc biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. BOhwc verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.
 10. In gevallen van overmacht voor BOhwc  kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. BOhwc is hiervoor niet aansprakelijk.
 11. De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan normale onderlinge omgangsvormen, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van BOhwc. Dit ter beoordeling van BOhwc, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 7 van de Definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.
 12. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is  ontstaan, bij de eigenaren van Bij Ons via praktijkbijons@gmail.com(zie ook artikel 6 onder “Tarieven en Betaling”).

TARIEVEN EN BETALING :

 1. De Contractant is aan BOhwc  het Tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie artikel 6 onder “Definities”). BOhwc is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.
 2. Met de aanvang van de begeleiding effectueert de Totstandkoming van de overeenkomst zich. Daarmee heeft BOhwc een direct opeisbare vordering op Contractant ter grootte van het overeengekomen maandbedrag.
 3. Betaling geschiedt altijd per bankoverschrijving en dient voor aanvang van de eerste coaching op de rekening te staan van BOhwc.
 4. Contractant heeft alleen dan recht op kortingsacties indien aan de voorwaarden van de desbetreffende kortingsactie is voldaan.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal BOhwc een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ad € 10,- bij de eerste herinnering zullen aan de Contractant in rekening gebracht worden.
 6. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan BOhwc kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

HUISWERKCOACHING :

 1. De voor huiswerkcoaching geldende Tarieven zijn maandbedragen (met uitzondering van de strippenkaart) er is rekening gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk.
 2. De minimale afname van Huiswerkbegeleiding is 1x per week, voor een periode van 3 maanden, met uitzondering van de strippenkaart.
 3. Vanaf het moment dat de eerste dag huiswerkcoaching gepland is, is afname van de eerste drie maanden verplicht; daarna geldt voor opzegging het bepaalde in artikel 7 van Definities. Met uitzondering van de strippenkaart.
 4. De voor huiswerkcoaching geldende Tarieven zijn gebaseerd op 40 schoolweken per jaar. Een leerling heeft recht op minimaal twee uur huiswerkbegeleiding per dag waarop hij huiswerkbegeleiding heeft.
 5. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.
 6. Vakanties en feestdagen:
  • Tijdens schoolvakanties is er standaard geen huiswerkbegeleiding. BOhwc hanteert de algemene vakantie periodes. Daarbij hanteert BOhwc de kortste vakantie periodes. In het algemeen Herfstvakantie (1 week), Kerstvakantie (2 weken), Krokusvakantie (1 week). De Meivakantie kan per jaar verschillen (1 of 2 weken). Hierbij hanteert BOhwc de grootste gemene deler van de scholen uit de regio. In geval van onduidelijkheid adviseert BOhwc contact op te nemen met www.praktijkbijons.nl.
  • Gedurende de zomervakantie is BOhwc gesloten voor gewone huiswerkcoaching.
  • Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij BOhwc
  • De volgende feestdagen is BOhwc gesloten (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag met feestdagen rekening gehouden): Nieuwjaarsdag; Goede Vrijdag en tweede Paasdag; Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar – als het ook een officiële feestdag is); Koningsdag; Hemelvaartsdag (1 dag); tweede Pinksterdag; 1e en 2e Kerstdag.
  • Bij ziekte van de Leerling die langer aanhoudt dan drie aaneengesloten afspraakdagen (dagen waarop de Leerling naar BOhwc zou komen), brengt BOhwc, op aanvraag van de ouders, de daaropvolgende aaneensluitende ziektedagen niet in rekening. BOhwc mag vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.
  • Huiswerkbegeleidingsdagen kunnen niet geannuleerd worden.

OPENINGSTIJDEN :

 1. BOhwc is voor Huiswerkcoaching geopend op maandag van 15:30-18:30 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00-18:00 uur.
 2. In geval van Examen- en Proefwerkweken kunnen er op individueel verzoek , waar mogelijk, aangepaste openingstijden worden gecreëerd. Deze zullen vooraf in onderling overleg worden afgestemd, maar dient vanuit Ouder of Leerling ingediend te worden
 3. BOhwc is voor individuele coaching geopend op het vooraf tussen BOhwc, Contractant en Leerling afgesproken tijdstip.
 4. BOhwc is gewenst open op individuele afspraak voor bijvoorbeeld additionele begeleiding tijdens avonden, ochtenden, weekenden en de officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 6 sub d van Huiswerkcoaching. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. Hiervoor kan een aangepast tarief gelden, die vooraf wordt besproken.